آجر آتریسا

021-77882884
0912-622-6792

پیش فاکتور

تاریخ و ساعت: 15:45 1403/05/04

توضیحات

-فقط کافی است در شرح کالا آجر مد نظرتون رو انتخاب و مقدار آن رو وارد کنید.

- تعداد آجرها در هر مترمربع با احتساب یک سانت بند می باشد.

- هزینه نصب جداگانه محاسبه می شود.

تاریخ و ساعت: 15:45 1403/05/04

شرح کالا متراژ(تعداد) قیمت (ریال) مبلغ کل (یال)

0

0

جمع کل

0